Các phương pháp toán lý

Môn học này bao gồm những phương pháp toán học hay được sử dụng trong vật lý để giải quyết những bài toán vật lý cụ thể. Các phương pháp đó bao gồm phép biến đổi Fourier, phép tính biến phân, phương pháp giải phương trình đạo hàm riêng, các hàm đặc biệt, và hàm delta Dirac.