Vật lý chất rắn

Nội dung cơ bản của môn học gồm:
+ Các cấu trúc cơ bản của mạng tinh thể, mạng ngược, nhiễu xạ tia x trên tinh thể
+ Các loại liên kết trong tinh thể
+ Động lực học dao động mạng tinh thể và phônôn + Tính chất nhiệt của vật rắn 
+ Khí điện tử tự do trong kim loại, phân bố Fermi-Dirac và mặt Fermi 
+ Lý thuyết vùng năng lượng 
Chất bán dẫn và tính chất của nó