Vật lý thống kê

Môn học này dành cho sinh viên theo ngành Vật lý học. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và các kỹ năng giải quyết các bài tóan của vật lý thống kê cổ điển và lượng tử. Học phần này không đề cập đến các phần chuyên biệt của vật lý thống kê như chuyển pha, khí thực, hàm Green nhiệt độ, lý thuyết động học các quá trình vận chuyển