PGS.TS. Trần Quang Trung

PGS.TS. Trần Quang Trung

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật Lý Chất Rắn

Liên hệ

Phó giáo sư
Bộ môn Vật lý Chất rắn,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 
Email: tqtrung@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

 • Nghiên cứu tính chất quang học và điện tử của màng bán dẫn hữu cơ (Alq3, PVK, MEH-PPV). Chế tạo OLED với quy mô phòng thí nghiệm sản xuất.
 • Đặc điểm tổng hợp và tính chất của màng “a-Si: H” với cấu trúc cụm nano bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học tăng cường Plasma (PECVD).
 • Chế tạo và trải nghiệm ứng dụng của diode phát quang hữu cơ.
 • Tạo màng a: Si-H và nc: Si-H bằng phương pháp PE-CVD. Ứng dụng vào pin mặt trời và Diode phát quang.
 • Tính chất tổng hợp và quang điện là đặc điểm của graphene và sự lai tạo của chúng với các polyme dẫn và Si: H.

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2013 - nay)

 1. Hoai Phuong Pham, Le T. T. Giang, Quang Trung Tran, Hoang Hung Nguyen, Huynh Tran My Hoa, Hoang Thi Thu and Tran V. Cuong (2017), “Characterization of Ag doped p-type SnO thin films prepared by DC magnetron sputtering”, Hindawi Publishing Corporation Journal of Nanomaterials, ID 8360823, 6 pages. ISSN 1687 – 4110. IF: 2.207.
 2. La Phan Phuong Ha, Ngo Van Chi Quang and Tran Quang Trung (2017), “The Process of Immobilization of ZnO Nanorods Surface with Galactose Oxidase”, Journal of Pharmacy and Pharmacology 5, 766 – 770. ISSN 2042 – 7158. IF: 2.405.
 3. Lam Minh Long, Nguyen Nang Dinh, and Tran Quang Trung (2016), Synthesis and Characterization of Polymeric Graphene Quantum Dots Based Nanocomposites for Humidity Sensing, Hindawi Publishing Corporation Journal of Nanomaterials, Volume 2016, Article ID 5849018,6 pages. ISSN 2314-4866 (print) 2314-4874 (online). IF: 1.7.
 4. Tran Thi Thao, Tran Quang Trung, Vo-Van Truong and Nguyen Nang Dinh (2015), Enhancement of Power Efficiency and Stability of P3HT-Based Organic Solar Cells under Elevated Operating-Temperatures by Using a Nanocomposite Photoactive Layer, Hindawi Publishing Corporation Journal of Nanomaterials, Volume 2015, Article ID 463565,7 pages. ISSN 2314-4866 (print) 2314-4874 (online). IF: 1.7.
 5. Trung Quang TranHoang Thi Thu, Vinh Son Tran, Tran Viet Cuong and Chang-Hee Hong (2015), “Solution-Processed rGO/AgNPs/rGO Sandwich Structure as a Hole Extraction Layer for Polymer Solar Cells”, Hindawi Publishing Corporation Journal of Materials Volume 2015, Article ID 652645, 5 pages. ISSN 2314-4866 (print) 2314-4874 (online). IF: 1.7.
 6. Quang Trung TranHuynh Tran My Hoa, Dae-Hwang Yoo, Tran Viet Cuong, Seung Hyun Hur, Jin Suk Chung, Eui Jung Kim, Paul A. Kohl (2014), “Reduced graphene oxide as an over-coating layer on silver nanostructures for detecting NH3 gas at room temperature”, Sensor actuator B: Vol.194, pp: 45-50 . ISSN 0925-4005. IF: 84.
 7. Do Ngoc Chung; Nguyen Nang Dinh David Hui; Nguyen Dinh Duc; Tran Quang Trung; Mircea Chipara (2013), “Investigation of Polymer Composite Films Using Modified TiO2 Nanoparticles for OLEDs”, Current Nanoscience, 9, 14-20. ISSN 1573-4137. IF: 1.776.
 8. Do Ngoc Chung, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi Thao, Nguyen Phuong Hoai Nam, Tran Quang Trung and David Hui (2012), “Study of nanostructured polymeric composites used for organic light emitting diodes and organic solar cells”, World Journal of Engineering 9 (5), pp. 399-406. ISSN 1708-5284. IF: 0.8.
 9. Tran Viet Cuong, Viet Hung Pham, Eun Woo Shin, Jin Suk Chung, Seung Hyun Hur, Eui Jung Kim, Quang Trung Tran, Hoang Hung Nguyen and Paul A.Kohl (2011), “Temperature-dependent photoluminescence from chemically and thermally reduced graphene oxide”,  Applied Physics Letters, 99, 041905. IF: 3.0.