Đề tài, dự án NCKH:

- Đề tài NCKH các cấp: cấp Nhà nước, cấp Thành phố (Sở KHCN), cấp ĐHQG, cấp trường.

- Đề tài NCKH theo đặt hàng của các Tỉnh thành.

- Dự án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm.

- Thực hiện theo đặt hàng của doanh nghiệp.

- Đề tài khóa luận và seminar tốt nghiệp của sv.

 

Định hướng đề tài NCKH và phối hợp thực hiện: các thầy đề xuất hướng đề tài NCKH theo hướng nghiên cứu của Bộ môn theo định hướng phát triển công nghệ chủ chốt của Bộ KHCN.