Lịch sử hình thành

  • 1956 – 1958: Ban Điện tử, Khoa học Đại học đường.
  • 1977: Bộ môn Điện tử, Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp.
  • 2006: Bộ môn Điện tử tách ra thành Khoa Điện tử - Viễn Thông.
  • 2007: Bộ môn Vật lý Điện tử được khôi phục lại trực thuộc Khoa Vật lý (sau này là Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật).

Phương hướng đào tạo

  • Kiến thức nền tảng về vật cùng với những kiến thức tiên tiến trong kỹ thuật điện tử. 
  • Tiếp cận với các lĩnh vực điện tử số tương tự, vi điện tử, xử tín hiệu, thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng, điều khiển tự động và robot.
  • Chương trình chú trọng cả hai mặt thuyết thực hành.
  • Thực tập thực tế tại các PTN, các công ty về điện tử, vi mạch các xưởng khí, tự động.