Chương trình Đại học: Chuyên sâu về Kỹ thuật điện tử ứng dụng (linh kiện điện tử, thiết bị đo và cảm biến, robot và tự động) và Thiết kế vi mạch, thiết kế hệ thống nhúng (FPGA, vi điều khiển và ứng dụng, IoT).

Tổng số tín chỉ của giai đoạn chuyên ngành (Học kỳ 2-GĐII, Học kỳ 3-GĐII, Học kỳ 4-GĐII, Học kỳ 5-GĐII): 54 TC (Bắt buộc: 40; Tự chọn: 7/14).