- Ngành Vật lý học (chuyên ngành Vật lý Điện tử):

   + Áp dụng từ Khóa 2016 - 2020

   + Chương trình cập nhật áp dụng từ Khoá 2021 - 2025

- Ngành Công nghệ Vật lý Điện tử và Tin học (áp dụng từ Khóa 2022)