Tổng số tín chỉ của giai đoạn chuyên ngành (Học kỳ 2-GĐII, Học kỳ 3-GĐII, Học kỳ 4-GĐII, Học kỳ 5-GĐII) là 54 tín chỉ (Bắt buộc: 40; Tự chọn: 7/14).