1. Đào tạo Thạc sĩ

- Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật (từ năm 2016 đến nay).

- Chương trình đồng hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ với các đối tác nước ngoài.

2. Đào tạo Tiến sĩ

- Tham gia giảng dạy và hướng dẫn Luận án Chương trình Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật của Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật (từ năm 2020).