Bộ môn Vật lý Điện liên kết với nhiều đơn vị giáo dục, doanh nghiệp nhằm thực hiện các hoạt động trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn, hợp tác nghiên cứu phát triển.

Một số đơn vị liên kết hợp tác hiện tại của bộ môn: