BẢNG VÀNG DANH DỰ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (2023)


Bảng vàng ghi nhận và tuyên dương các bạn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của bộ môn tính tới năm 2023