TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Địa cầu

Liên hệ

FULL NAME: NGUYEN NHAT KIM NGAN

Academic title: Lecturer (PhD)

Position: Lecturer – Department of Geophysics

Education:

 • PhD: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2020
 • MSc: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2010
 • BSc: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2007

Phone: (+84) 965 757 862
Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

1. Research Areas:

Seismic exploration

Electrical and electromagnetic methods in Geophysics

2. Faculty/Department/Laboratory/Office

Department of Geophysics – Physics & Engineering Faculty

3. Research Activities

Studying geophysics applications for exploration, hydrogeology, environmental and civil engineering problems.

4. Research Achievements and Awards

5. Education lectures

General Physics, Seismic methods, and Electromagnetic methods

6. Publications:

 1. Nguyen Nhat Kim Ngan, Do Van Luu, Nguyen Thanh Van, Tran Duy Tap (2020),”Investigation of constructive foundation of the residential development project in Ho Chi Minh City using multichannel analysis of surface wave”, Lowland technology international, 22 (2), pp. 200-211.
 2. Nguyen Nhat Kim Ngan, Do Van Luu, Nguyen Thanh Van (2019), “Determination of shear wave velocity at Saigon high tech park in Ho Chi Minh City by using multichannel analysis of surface wave and borehole measurements”, The 6th Academic Conference  on Natual Science for Young Scientists Master and PhD students from Asean Countries, Thai Nguyen, Viet Nam, pp. 206-211.
 3. Nguyen Nhat Kim Ngan, Tran Phuc Thinh, Nguyen Thanh Van, Vo Manh Khuong, “Maximizing the robustness of data analysis in multichannel analysis of surface wave”, The 5th Academic Conference on Natual Science for Young Scientists Master and PhD students from Asean Countries, pp. 131-137, 2018.
 4. Nguyen Nhat Kim Ngan, Vo Minh Triet, Nguyen Van Thuan, “Defining the characteristics of soil environment using multichannel analysis of surface wave and electric imaging method”, The 5th Academic Conference  on Natual Science for Young Scientists Master and PhD students from Asean Countries, pp. 100, 2017.
 5. Nguyen Nhat Kim Ngan, Nguyen Thanh Van, Nguyen Ngoc Thu, 2D Geophysical inversion in surveying the stiffness of soil in geotechnical foundation designs using multichannel analysis of surface wave, The 41th congress on Science and technology of Thailand, 41, pp. 54, 2015.
 6. Tran Quoc Ha, Nguyen Nhat Kim Ngan, Nguyen Thi Dung, 24th the activity cycle of the sun surveying, National Conference on Theoretical Physics, 2014.
 7. Ngan Nguyen, Soojong Pak, Wonseok Kang, Near Infrared Wavelength Calibration without Telluric OH Lines, Korean Astronomical Society, pp. 223, 2012.
 8. Ngan Nguyen, Soojong Pak, Myungshin Im, Luis C. Ho, Near Infrared Spectra of Super Star Clusters in M82, Korean Astronomical Society, pp. 61, 2012.
 9. Nguyễn Nhật Kim Ngân, Đỗ Văn Lưu, Nguyễn Thành Vấn, Trần Phúc Thịnh (2018), “ Khuếch đại năng lượng sóng mặt và hạn chế ảnh hưởng bất đồng nhất ngang trong phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh (MASW)”, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 2 (5), tr. 105-112.
 10. Trần Phúc Thịnh, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Nguyễn Thành Vấn, “Phân tích mô hình thuận sóng mặt đa kênh Thomson-Haskell”, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, (19), tr. 188-194, 2016.
 11. Nguyễn Nhật Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Thu, Đinh Quốc Tuấn, “Xác định vận tốc truyền sóng ngang Vs và các tham số đàn hồi của môi trường đất đá bằng phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh”, Tạp chí địa chất, Số 352-354, tr. 229-237, Hà Nội, 2015.
 12. Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Đặng Hoài Trung, “Phương pháp dịch chuyển Kirchhoff: tác động của tham số độ rộng”, Tạp chí khoa học Trái đất, 4 (T31), tr. 307-310, 2009.
 13. Nguyen Thanh Van, Le Ngoc Thanh, Nguyen Ngoc Thu, Nguyen Thi Nhu Vuong, Nguyen Nhat Kim Ngan, “Interpretation of sounding curves in Ho Chi Minh City by Zohdy method”, Journal of Geology, Series B, No.31-32, pp 249-255, 2008.