CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Chuyên ngành Vật lý Địa cầu

STT

Mã môn học

Tên môn học

Loại học phần

Số tín chỉ

Chi tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

A   Phần kiến thức chung   3 3 0  

1

MTR

Triết học

BB

3

3

0

Chi tiết

2

MNN

Ngoại ngữ

BB

 

 

 

Chi tiết

B

 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

 

Chi tiết

B.1

 

Môn học bắt buộc

BB

8

 

 

Chi tiết

1

MVL061

Thăm dò trọng lực

BB

2

1

1

Chi tiết

2

MVL062

Thăm dò địa chấn

BB

3

2

1

Chi tiết

3

MVL109

Vật lý địa cầu môi trường 

BB

3

2

1

Chi tiết

B.2

 

Môn học tự chọn

 

 

 

 

 

1

MVL060

Thăm dò địa từ

tự chọn

3

2

1

Chi tiết

2

MVL063

Vật lý địa cầu ứng dụng

tự chọn

4

3

1

Chi tiết

3

MVL098

Khoa học Trái đất

tự chọn

4

3

1

Chi tiết

4

MVL099

Phương pháp số hóa và mô hình trong khoa học Trái đất 

tự chọn

4

3

1

Chi tiết

5

MVL100

Các phương pháp phân tích và khai thác dữ liệu

tự chọn

4

3

1

Chi tiết
6 MVL101 Ô nhiễm môi trường  tự chọn 4 3 1 Chi tiết
7 MVL102 Biến đổi khí hậu và nước biển dâng tự chọn 3 2 1 Chi tiết
8 MVL104 Động đất và sóng thần tự chọn 4 3 1 Chi tiết
9 MVL107 Phương pháp điện từ trong khoa học Trái đất tự chọn 3 2 1 Chi tiết
10 MVL108 Thiên văn học và thực nghiệm tự chọn 3 2 1 Chi tiết
11 MVL111 Vật lý địa cầu cho dầu khí tự chọn 3 2 1 Chi tiết
12 MVL112 Vật lý khí quyển tự chọn 3 2 1 Chi tiết
13 MVL113 Viễn thám ứng dụng trong khoa học Trái đất tự chọn 3 2 1 Chi tiết
14 MVL114 Giải đoán tổng hợp  tự chọn 3 2 1 Chi tiết
15 MVL116 Từ thủy động lực học và các áp dụng trong nghiên cứu vật lý địa cầu tự chọn 3 2 1 Chi tiết
16 MVL123 Địa mạo vùng ven bờ tự chọn 3 2 1 Chi tiết
17 MVL126 Phương pháp từ tellua và từ biến đổi  tự chọn 3 2 1 Chi tiết
18 MVL127 Vật lý khí quyển tầng cao tự chọn 3 2 1 Chi tiết
19 MVL128 Phương pháp trọng lực vệ tinh tự chọn 3 2 1 Chi tiết
20 MVL129 Lý thuyết thế và trường tự chọn 3 2 1 Chi tiết
C MLV Luận văn tốt nghiệp          
  PT 1 Luận văn + Bài báo khoa học   20      
  PT 2 Luận văn   10      
  PT 3 Luận văn   7