TT

Môn học

Loại học phần

Số tín chỉ

Chi tiết

Lý thuyết

Thực hành

A

Môn chung

 

33

 

1

Hàm phức

BB

2

 

Chi tiết

2

Phương pháp tính

BB

2

1

Chi tiết

3

Các phương pháp toán lý

BB

3

 

Chi tiết

4

Cơ lý thuyết

BB

3

 

Chi tiết

5

Điện tử cơ bản

BB

2

1

Chi tiết

6

Cơ lượng tử 1

BB

3

 

Chi tiết

7

Vật lý hạt nhân

BB

2

1

Chi tiết

8

Điện động lực

BB

3

 

Chi tiết

9

Vật lý chất rắn

BB

3

 

Chi tiết

10

Vật lý thống kê

BB

3

 

Chi tiết

11

Vật lý nguyên tử

BB

2

 

Chi tiết

12

Thực tập vật lý cơ sở

BB

 

2

Chi tiết

 

 

 

28

5

 

 

ABC