CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuyên ngành Vật lý Địa cầu

STT

Môn học

Loại học phần

Số tín chỉ

Chi tiết

Lý thuyết

Thực hành

A

Môn chung

 

33

 

1

Hàm phức

BB

2

 

Chi tiết

2

Phương pháp tính

BB

2

1

Chi tiết

3

Các phương pháp toán lý

BB

3

 

Chi tiết

4

Cơ lý thuyết

BB

3

 

Chi tiết

5

Điện tử cơ bản

BB

2

1

Chi tiết

6

Cơ lượng tử 1

BB

3

 

Chi tiết

7

Vật lý hạt nhân

BB

2

1

Chi tiết

8

Điện động lực

BB

3

 

Chi tiết

9

Vật lý chất rắn

BB

3

 

Chi tiết

10

Vật lý thống kê

BB

3

 

Chi tiết

11

Vật lý nguyên tử

BB

2

 

Chi tiết

12

Thực tập vật lý cơ sở

BB

 

2

Chi tiết
           

B

Môn chuyên ngành

 

47

 

I

Học kỳ II – Giai đoạn II

 

11

 
1

Địa chất đại cương

BB

2   Chi tiết

2

Hải dương học đại cương

BB

2

 

Chi tiết

3

Vật lý địa cầu đại cương

BB

2

 

Chi tiết

4

Lý thuyết thế

BB

2   Chi tiết

5

 Kỹ thuật lập trình cho Vật lý địa cầu

BB

2

1

Chi tiết

II

Học kỳ III – Giai đoạn II

 

12

 

6

Thiên văn học

BB

2

 

Chi tiết

7

Vật lý khí quyển

BB

2

 

Chi tiết

8

Địa chấn học

BB

3

 

Chi tiết
9

Xử lý tín hiệu số cho Vật lý địa cầu

TC 1 1 Chi tiết
10

Vật lý địa cầu môi trường

TC 2   Chi tiết
11

Phương pháp điện từ 1

TC 2 1 Chi tiết

12

Phương pháp thăm dò điện

TC

2

1

Chi tiết

III

Học kỳ IV – Giai đoạn II

 

14

 
13

Phương pháp thăm dò từ

BB

2    
14

Phương pháp thăm dò trọng lực

BB

2    

15

Thực tập thực tế cho Vật lý địa cầu

BB

0 2 Chi tiết

16

Phương pháp thăm dò địa chấn

BB

2

 

Chi tiết

17

Phương pháp địa vật lý giếng khoan

BB

2

 

Chi tiết

18

Quản lý dữ liệu Vật lý địa cầu trên GIS

BB

2

 

Chi tiết

19

Phương pháp điện từ 2

TC

2

 

Chi tiết

20

Phương pháp Radar xuyên đất

TC

2

 

Chi tiết
           

IV

Học kỳ V – Giai đoạn II

(Sinh viên chọn chương trình Va hoặc Vb)

 

10

 

Va

Khóa luận tốt nghiệp

 

 

10

 

Vb

Chương trình Vb – (Học – seminar)

 

 

 

 

Vb1

Phương pháp tính trong vật lý

 

3

 

 

Vb2

Mô phỏng các bài toán trong vật lý

 

2

1

 

Vb3

Seminar tốt nghiệp

 

4