CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuyên ngành Vật lý Địa cầu

STT

Môn học

Loại học phần

Số tín chỉ

Chi tiết

Lý thuyết

Thực hành

A

Môn chung

 

33

 

1

Hàm phức

BB

2

 

Chi tiết

2

Phương pháp tính

BB

2

1

Chi tiết

3

Các phương pháp toán lý

BB

3

 

Chi tiết

4

Cơ lý thuyết

BB

3

 

Chi tiết

5

Điện tử cơ bản

BB

2

1

Chi tiết

6

Cơ lượng tử 1

BB

3

 

Chi tiết

7

Vật lý hạt nhân

BB

2

1

Chi tiết

8

Điện động lực

BB

3

 

Chi tiết

9

Vật lý chất rắn

BB

3

 

Chi tiết

10

Vật lý thống kê

BB

3

 

Chi tiết

11

Vật lý nguyên tử

BB

2

 

Chi tiết

12

Thực tập vật lý cơ sở

BB

 

2

Chi tiết

B

Môn chuyên ngành

 

47

 

I

Học kỳ II – Giai đoạn II

 

13

 
1

Địa chất đại cương

BB

2   Chi tiết

2

Hải dương học đại cương

BB

2

 

Chi tiết

3

Vật lý địa cầu đại cương

BB

2

 

Chi tiết

4

Lý thuyết thế

BB

2   Chi tiết

5

Lập trình Matlab cho Vật lý địa cầu

BB

2

1

Chi tiết
6 Lập trình Python BB 1 1  

II

Học kỳ III – Giai đoạn II

 

15

 

7

Phương pháp thăm dò địa chấn BB

3

 

Chi tiết

8

Xử lý tín hiệu số cơ bản cho Vật lý địa cầu BB

2

 

Chi tiết

9

Phương pháp thăm dò từ và trọng lực BB

2

 

Chi tiết
10

Máy học

BB 2 1 Chi tiết
11

Các phương pháp NDT

TC 1 1 Chi tiết
12 Thiên văn học cho vật lý địa cầu TC 2   Chi tiết

13

Phương pháp thăm dò điện

TC

2

1

Chi tiết
14 Phương pháp từ tellua và từ biến đổi TC 2 1  

III

Học kỳ IV – Giai đoạn II

 

13

 
15 Vật lý khí quyển

BB

2    
16 Thực tập thực tế cho Vật lý địa cầu

BB

0 2  

17

Phương pháp địa vật lý giếng khoan

BB

2   Chi tiết

18

Xử lý tín hiệu số nâng cao cho Vật lý địa cầu

BB

2

 

Chi tiết

19

Quản lý dữ liệu Vật lý địa cầu trên GIS

BB

2

1 Chi tiết

20

Phương pháp điện từ

TC

2

 

Chi tiết

21

Phương pháp GPR và EM

TC

2

 

Chi tiết

IV

Học kỳ V – Giai đoạn II

(Sinh viên chọn chương trình Va hoặc Vb)

 

10

 

Va

Khóa luận tốt nghiệp

BB

 

10

 

Vb

Chương trình Vb – (Học – seminar)

 

 

 

 
Vb1 Seminar tốt nghiệp BB 6    

Vb2

Chọn tối thiểu 02 môn học (4 tín chỉ) tuỳ ý ở các chuyên ngành khác TC

4