Một số kết quả nghiên cứu gần đây


1. Máy học cho việc đánh giá và dự đoán nitrit (NO2) trong nước nuôi trồng thủy sản

Công bố: Nhan Nguyen, Khang Nguyen, Ngan Dinh and Nhut Tran. Machine learning for the assessment and prediction of nitrite in the aquaculture water. 2022 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), IEEE Xplore, 2022. DOI: 10.1109/MAPR56351.2022.9924656

 

2. Hệ đo nồng độ DO và pH trong aquaponics dựa trên công nghệ IoT

Đề tài khoá luận tốt nghiệp - Năm 2021:

- Lê Thị Huỳnh Như

- Nguyễn Văn Truyền

 

3. Hệ thống giám sát thông số điện mặt trời dựa trên công nghệ IoT

Đề tài luận văn thạc sĩ của HVCH. Nguyễn Phước Hoàng Khang – năm 2022.

 

4. Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh hại trên lá lúa

 

Công bố: Tran Hoang Nhut, Nguyen Phuoc Hoang Khang, and Nguyen Chi Nhan. An automatic diagnosis system of rice leaf diseases based on ResNet-50 architecture. 2023 International Conference on Advanced Computing and Analytics (ACOMPA 2023), IEEE, pp 54 - 58, 2023. DOI 10.1109/ACOMPA61072.2023.00018.

 

5. Hệ thống tự động giám sát phát hiện hot spot trên tấm pin quang điện dựa trên máy học YOLOv5

Công bố: Nguyen Phuoc Hoang Khang, Đoan Xuan Duc, Nguyen Chi Nhan, and Huynh Van Tuan. Automatic monitoring and detection of hot spot on photovoltaic panel based on YOLOv5. 2023 International Conference on Advanced Computing and Analytics (ACOMPA 2023), IEEE, pp 59 - 63, 2023. DOI: 10.1109/ACOMPA61072.2023.00019.

 

6. Hệ nhiệt điện TEG thu năng lượng từ sự thay đổi nhiệt độ môi trường nhà màng Aqua

Công bố: Nguyen Hoang Quan, Nguyen Phan Minh Nguyet, Nguyen Van An, Mai Thanh Tan Cuong, Ho Thanh Huy, Nguyen Chi Nhan, Nguyen Van Toan and Nguyen Van Hieu. (2024), “TEG-Self-Powered System for Wireless Sensing Node operating in Aqua-Greenhouse”. IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines.

 

7. Cảm biến sinh học (Biosensor) hình dạng tối ưu kiểm tra chất lượng thực phẩm sống

a. Mô phỏng: 

Đề tài khoá luận tốt nghiệp: Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (CNTN, K2017-2021)

b. Thiết kế và chế tạo: 

Đề tài khoá luận tốt nghiệp, Internship 06 tháng tại NCHU- Taiwan: Đỗ Thị Viên Thảo ( TN loại Giỏi, K2016-2020)

c. Đo trở kháng ứng dụng:

 

 

8. Thiết kế thiết bị đo trở kháng

Công bố: Ngoc-Luan Tran, Ngoc-Quan Ha-Phan, Thien-Luan Phan, Congo Tak Shing Ching, and Minh-Khue Ha. (2024), “Design and Implementation of a Cost-Effective, Portable Impedance Analyzer Device with AD5941”. IEEJ Trans Elec Electron Eng. https://doi.org/10.1002/tee.24134