CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT

1. Mục tiêu

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng định hướng nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật là trung tâm đào tạo chất lượng cao, đa dạng về các ngành học liên quan đến vật lý lý thuyết cũng như vật lý kỹ thuật. Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

BẬC THẠC SĨ   BẬC TIẾN SĨ
Mã số  Ngành đào tạo              Mã số  Ngành đào tạo
60440103   Vật lý lý thuyết và vật lý toán   62440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
60440109 Quang học   62440109 Quang học
60440111 Vật lý địa cầu   62440111 Vật lý địa cầu
60440222 Khí tượng và khí hậu học   62440222 Khí tượng và khí hậu học
60440228   Hải dương học   62440228 Hải dương học
60520401 Vật lý kỹ thuật   62440104 Vật lý chất rắn
60 44 05 Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao      62440501 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
60440109 Vật lý vô tuyến và điện tử   62440505 Vật lý năng lượng cao