Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2019/QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2016.

1. Chương trình đào tạo ngành Vật lý

1.1 Giai đoạn đại cương và cơ sở ngành

  • Giai đoạn đại cương

Chương trình đạo tạo chi tiết của ngành Vật lý

  • Giai đoạn cơ sở ngành
STT Tên học phần Loại  Số tín chỉ Chi tiết
LT TH
1 Hàm phức BB 2   Chi tiết
2 Phương pháp tính BB 2 1 Chi tiết
3 Các phương pháp toán lý BB 3   Chi tiết
4 Cơ lý thuyết BB 3   Chi tiết
5 Điện tử cơ bản BB 2 1 Chi tiết
6 Cơ lượng tử 1 BB 3   Chi tiết
7 Vật lý hạt nhân BB 2 1 Chi tiết
8 Điện động lực BB 3   Chi tiết
9 Vật lý chất rắn BB 3   Chi tiết
10 Vật lý thống kê BB 3   Chi tiết
11 Vật lý nguyên tử BB 2   Chi tiết
12 Thực tập vật lý cơ sở BB   2 Chi tiết
  TỔNG   28 5  

1.2 Giai đoạn chuyên ngành

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân

         -Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân 

3. Chương trình đào tạo ngành Hải Dương Học

         -Chương trình đào tạo ngành Hải Dương Học