Module Handbook

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2557/QĐ-KHTN-ĐT ngày 31/12/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2019.

1. Ngành Vật lý học

2. Ngành Kỹ thuật hạt nhân

3. Ngành Hải dương học

4. Ngành Vật lý y khoa

         - Chương trình đào tạo ngành Vật lý y khoa 2022

5. Ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học

         -Chương trình đào tạo ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học khóa 2022 và 2023

6. Ngành Công nghệ bán dẫn

         -Chương trình đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn 2024