THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2019/QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2016.

1. Chương trình đào tạo ngành Vật lý

1.1 Giai đoạn đại cương và cơ sở ngành

  • Giai đoạn đại cương

Chương trình đạo tạo chi tiết của ngành Vật lý

  • Giai đoạn cơ sở ngành
STT Tên học phần Loại  Số tín chỉ Chi tiết
LT TH
1 Hàm phức BB 2   Chi tiết
2 Phương pháp tính BB 2 1 Chi tiết
3 Các phương pháp toán lý BB 3   Chi tiết
4 Cơ lý thuyết BB 3   Chi tiết
5 Điện tử cơ bản BB 2 1 Chi tiết
6 Cơ lượng tử 1 BB 3   Chi tiết
7 Vật lý hạt nhân BB 2 1 Chi tiết
8 Điện động lực BB 3   Chi tiết
9 Vật lý chất rắn BB 3   Chi tiết
10 Vật lý thống kê BB 3   Chi tiết
11 Vật lý nguyên tử BB 2   Chi tiết
12 Thực tập vật lý cơ sở BB   2 Chi tiết
  TỔNG   28 5  

1.2 Giai đoạn chuyên ngành

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân

         -Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân 

3. Chương trình đào tạo ngành Hải Dương Học

         -Chương trình đào tạo ngành Hải Dương Học