ThS. Nguyễn Duy Khánh

ThS. Nguyễn Duy Khánh

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Ứng Dụng

Liên hệ

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT)

  1. Physics for Scientists and Engineers with modern physics (Tenth edition) - Serway
  2. University Physics with Modern Physics (Fifteenth Edition) - Yong and Freedman
  • Tài liệu tham khảo trong nước:
  1. Vật lý đại cương (Phần Cơ Nhiệt) - Phạm Duy Lác