Các đề tài dự án nghiên cứu khoa học tại bộ môn Vật lý Ứng dụng năm học 2020-2021

Đề tài nghiệm thu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số & cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Tên Chủ nhiệm

Ngày nghiệm thu

Kết quả

Đề tài cấp trường

1

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu TiO2 3D biến tính Ag nhằm tăng cường hiệu quả quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến.

T2020-07

2020

Tôn Nữ Quỳnh Trang

 

Xuất sắc

Đề tài cấp ĐHQG loại C

1

Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng bán dẫn Cu-Zn-Sn-(S,Se) ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

C

 

Nguyễn Hữu Kế

2021

Tốt

               

 

Đề tài Nafosted

1

Nghiên cứu và khảo sát tính chất cấu trúc, quang và điện của màng bán dẫn loại p SnO2 đồng pha tạp X (Ga, Al, In, Zn, hoặc B) và N theo áp suất riêng phần của Ni tơ, nhiệt độ lắng đọng và nhiệt độ ủ.

103.03-2017.302

2020-2021

Lê Trấn

2021

Đạt

2

Nghiên cứu và tổng hợp tổ hợp vật
liệu nano mới Ir doped-TiO2 và Ir doped- SrTiO3 và biến tính bề mặt Cr2O3 (Cr2O3-Ir:TiO2, Cr2O3-Ir:SrTiO3) ứng dụng cho quang sinh H2 hiệu suất cao

 

2020-2021

Vũ Thị Hạnh Thu

2021

XS

 

Đề tài Vườn Ươm thành phố

1

Nghiên cứu chế tạo cảm biến SERS Ag-Si kim tự tháp nhằm phát hiện chất độc hại R6G

 

2020-2021

Nguyễn Hữu Kế

2021

XS