KHÓA 2016

- Khóa luận tốt nghiệp

HỘI ĐỒNG 1

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

CB HƯỚNG DẪN

CB PHẢN BIỆN

1

1613025

Giang Minh Đăng

Kỹ thuật gắn kết các hạt nano Au lên bề mặt thanh nano ZnO ứng dụng thành đế SERS trong phân tích chất bảo vệ thực vật Abamectin

CBHD: ThS. Nguyễn Duy Khánh

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

2

1613004

Trịnh Thị Minh Ân

 

 

Nghiên cứu và chế tạo tổ hợp vật liệu nanocubes Ir/SrTiO3 ứng dụng trong quang xúc tác

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu; ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

3

1613218

Nguyễn Thị Phương Trinh

 

 

Nghiên cứu và chế tạo đế SERS Ag/ZnO nhằm phát hiện CV nồng độ thấp

 

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Phan Thị Kiều Loan

4

1613122

Phạm Bảo Nguyên

 

Nghiên cứu và chế tạo hạt nano bạc ứng dụng tăng cường tín hiệu Raman

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu      CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

5

1513183

Trần Trí Thông

Nghiên cứu thăm dò tín hiệu Abamectin sử dụng đế SERS kim tự tháp Ag_Si

 

 

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế; ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

6

1613242

Vũ Hoàng Uy

Nghiên cứu chế tạo đế SERS Ag_Si ứng dụng nhận biết chất hữu cơ Abamectin

 

 

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế; ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

7

1613246

Nguyễn Hoàng Việt

Nghiên cứu chế tạo đế tăng cường tín hiệu Raman bề mặt (SERS) Al2O3 biến tính Ag nhằm phát hiện Ketoprofen

 

CBHD: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

CBPB: TS. Phan Thị Kiều Loan

8

1613198

Huỳnh Thy Thy

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất màng TiO2 ứng dụng trong pin mặt trời perovskite

 

 

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế              CBPB: TS. Phan Thị Kiều Loan

9

1613212

Lê Minh Trí

Chế tạo đế thanh nano ZnO gắn các hạt nano Ag và Au nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt

 

CBHD: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, ThS. Nguyễn Duy Khánh

CBPB: TS. Nguyễn Hữu Kế

10

1613257

Nguyễn Hoàng Long

Khảo sát sự tăng cường tín hiệu tán xạ Raman bề mặt trên nền vật liệu thanh nano ZnO biến tính Ag theo thời gian phún xạ của chất Abamectin

 

CBHD: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

11

1513041

Châu Thị Mỹ Giao

Khảo sát khả năng khuếch đại tín hiệu Raman của ZnO/Ag ở nồng độ thấp

 

CBHD: ThS. Hoàng Lương Cường

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

HỘI ĐỒNG 2

1

1613033

Đỗ Thị Ngọc Đẹp

 

 

Khảo sát hiệu ứng quang điện và cấu trúc tinh thể của màng loại n SnO2 pha tạp Ta theo nhiệt độ lắng đọng được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

 

CBHD: TS. Lê Trấn; TS. Đặng Hữu Phúc

CBPB: TS. Võ Thị Ngọc Thủy

2

1613055

Phạm Thị Mỹ Hạnh

 

 

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng CuSCN ứng dụng làm lớp dẫn lỗ trống trong pin mặt trời perovskite

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

3

1513216

Nguyễn Thị Ánh Tuyên

Xây dựng phần mềm tìm các số hạng của sơ đồ điện tử trong liên kết LS bằng ngôn ngữ lập trình C#

 

CBHD: TS. Nguyễn Thanh Lâm

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

4

1513032

Dương Anh Dũng

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của đơn tinh thể KDP đồng pha tạp EDTA và chất màu Aniline Blue

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: TS. Nguyễn Thanh Lâm

5

1613030

Phạm Hứa Thành Đạt

Khảo sát một số tính chất quang học tuyến tính và phi tuyến của màng PMMA pha tạp chất màu Amaranth và Aniline Blue

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: TS. Nguyễn Thanh Lâm

6

1513210

Nguyễn Võ Việt Trung

Chế tạo đơn tinh thể KDP pha tạp Borax bằng kỹ thuật SR và khảo sát một số tính chất quang học của chúng

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: TS. Nguyễn Thanh Lâm

 

- Seminar tốt nghiệp

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

CB HƯỚNG DẪN

CB PHẢN BIỆN

 
 

1

1513159

Đào Ngọc Tài

Chế tạo tinh thể KDP pha tạp KAl(SO4)2 ứng dụng làm tinh thể mầm và bộ kit thí nghiệm dành cho học sinh

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

2

1613217

Ngô Hoàng Triệu

Tổng hợp vật liệu SrTiO3 cấu trúc 3D cho hiệu quả quang xúc tác

 

CBHD: ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

3

1613076

Lê Thúy Hường

Tăng cường hiệu quả quang xúc tác của vật liệu Ag/SrTiO3

 

CBHD: ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

4

1613205

Trà Thị Ngọc Trâm

 

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu TiO2 nanocubes nhằm tăng cường hiệu quả quang xúc tác

CBHD: ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

5

1613012

Đặng Lâm Anh

Ứng dụng cấu trúc nano ZnO@Au trong việc phát hiện Abamectin ở nồng độ thấp

CBHD: ThS. Nguyễn Duy Khánh

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

 

6

1613185

Nguyễn Quốc Thịnh

Thiết kế một số loại ảnh động quang học ứng dụng trong việc quảng cáo

 

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

7

1413093

Huỳnh Hoài Nam

Đánh giá hoạt tính quang động học của Safranin O bằng phương pháp quang phổ

CBHD: TS. Nguyễn Thanh Lâm

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

 

 

KHÓA 2015

- Khóa luận tốt nghiệp

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

CB HƯỚNG DẪN

CB PHẢN BIỆN

 
 

1

1513058

Lê Thị Hòa

Chế tạo lớp ZnO bằng phương pháp hóa ướt và khảo sát tính chất điện quang của tiếp xúc dị thể FTO/ CZTSSe/CdS/ZnO/AZO/Al

CBHD: ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

2

1513199

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Nghiên cứu chế tạo đế SERS Ag-Si ứng dụng để phân tích thử nghiệm chất hữu cơ Abamectin

CBHD: ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

3

1513196

Hồ Thị Hồng Trang

Nghiên cứu và chế tạo thanh nano ZnO biến tính Graphene ứng dụng trong nhận biết chất màu hữu cơ

CBHD: PGS. TS. Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Nguyễn Thanh Lâm

 

 

HỘI ĐỒNG 1

1

Lâm Kim Quân

 

MSSV: 1513147

Nghiên cứu và chế tạo cấu trúc lai Ag và Graphene trong phát hiện Rhodamine 6G bằng phương pháp tán xạ Raman

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

2

Lê Trung Thành

 

MSS: 1413065

 

Tăng cường hiệu quả tán xạ Raman dựa trên vật liệu lai thanh ZnO biến tính Ag

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

3

Lê Tô Cẩm Hương

 

MSSV: 1413185

 

Nghiên cứu và chế tạo thanh nano ZnO biến tính bạc nhằm tăng cường tín hiệu Raman

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

4

Nguyễn Thúy Phương

Uyên

MSSV: 1513225

Khuyếch đại tín hiệu Raman trên nền kim loại đồng kết hợp với graphene

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

5

Lưu Thị Thùy Linh

 

MSSV: 1513088

 

Khảo sát phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của ZnO nanorods gắn các hạt nano vàng

CBHD: ThS. Nguyễn Duy Khánh

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

6

Vũ Thị Như Quỳnh

 

MSSV: 1513154

Nghiên cứu và chế tạo cấu trúc lai Cu/GNRs/Ag nhằm khuếch đại tín hiệu Raman

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh

7

Dư Đông Đào

 

MSSV: 1513036

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc MoS2/CZTS dưới ảnh hưởng của nhiệt độ ủ và thời gian lắng đọng

CBHD: ThS. Phan Thị Kiều Loan

CBPB: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

8

Lê Thị Bảo Trân

 

MSSV: 1513202

Chế tạo và đánh giá khả năng diệt khuẩn của màng ZnO biến tính Ag bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

CBHD: PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

9

Nguyễn Thị Bảo Hoàng

 

MSSV: 1513059

Chế tạo màng Ag bằng phương pháp phún xạ Manegtron DC và khảo sát hiệu ứng tăng cường tán xạ Raman bề mặt

CBHD: ThS. Đào Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Hữu Kế

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

1

Nguyễn Thùy Linh

 

MSSV: 1513092

 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Cu trong tiền chất lên tính chất quang điện của màng CZTS và cấu trúc đa lớp AZO/ZnO nanorods/MoS2/CZTS

CBHD: ThS. Phan Thị Kiều Loan CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

2

Nguyễn Bùi Viễn Phương

 

MSSV: 1413123

 

Khảo sát cấu trúc, tính chất quang của màng dị thể CZTS/ZnO để ứng dụng quang xúc tác

CBHD: ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Phan Thị Kiều Loan

3

Nguyễn Minh Trung

 

MSSV: 1513209

 

Chế tạo đế silic cấu trúc xốp bằng phương pháp ăn mòn hóa học

GVHD: ThS. Đào Anh Tuấn

              ThS. Nguyễn Hữu Kế

GVPB: ThS. Hoàng Lương Cường

4

Nguyễn Bình

 

MSSV: 1513012

 

Ảnh hưởng của việc đồng pha tạp Rhodamine B và EDTA đến tính chất quang học của tinh thể KDP được chế tạo bằng kỹ thuật SR từ tinh thể mầm hợp pha loại 2

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

5

Phạm Lưu Anh Nhân

 

MSSV: 1513124

 

Ảnh hưởng của KCl đến đặc trưng quang học của tinh thể KDP chế tạo bằng kỹ thuật SR phát triển từ tinh thể mầm định hướng góc hợp pha loại I

CBHD: TS. Phan Trung Vĩnh

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

HỘI ĐỒNG 2

1

Ngụy Nhơn Hòa

 

MSSV: 1513060

 

Khảo sát hiệu ứng quang điện và cấu trúc tinh thể của màng loại P SnO2 đồng pha tạp Al và N (ANTO) được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

CBHD: TS. Lê Trấn

             TS. Đặng Hữu Phúc

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

2

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

MSSV: 1513090

 

Khảo sát tính chất quang, điện và cấu trúc tinh thể của màng loại p SnO2 đồng pha tạp Sb và N (SNTO) được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

CBHD: TS. Lê Trấn, TS. Đặng Hữu Phúc; CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

3

Trương Thị Bích Phương

 

MSSV: 1413124

Chế tạo cấu trúc kết hợp ZnO nanorods/Au bằng phương pháp hóa học nhằm ứng dụng khuếch đại tín hiệu Raman