TS. Phan Trung Vĩnh

TS. Phan Trung Vĩnh

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Ứng Dụng

Liên hệ

Tiến sỹ
Bộ môn Vật lý Ứng dụng,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Email: ptvinh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

- Tinh thể KDP (KH2PO4) và vật liệu quang phi tuyến

- Các hiệu ứng quang phi tuyến và laser

- Quang phổ và quang học ứng dụng

Các công trình đã xuất bản

1. Vinh Trung Phan, Trang Thuy Phuong Do, Thanh Mai Ho, Dat Tan Nguyen, Binh Van Le, Anh Thi Quynh Le, Phuong Ai Duong, Dat Thanh Huynh (2018), Fabrication of KDP crystal prisms for second harmonic generation, Optik – International Journal for Light and Electron Optics, 171, 230-236

2. Vinh Trung Phan, Trang Thuy Phuong Do, Thanh Mai Ho, Dat Tan Nguyen, Binh Van Le, Anh Thi Quynh Le, Ngoc Van Le, Dat Thanh Huynh (2018), Some structural, linear and nonlinear optical characteristics of single KDP crystals infuenced by EDTA additive, Optical and Quantum Electronics, 50, 429

3. V. T. Phan, A. Q. Le, N. V. Le, D. T. Huynh (2018),  Study on some characteristics of KDP crystals grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) and conventional technique, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 20(11-12), 661-666

4. Vinh Trung Phan, Thuy Thi Ngoc Vo, Khanh Duy Nguyen, Trang Thuy Phuong Do, Dat Tat Nguyen, Anh Thi Quynh Le, Dat Thanh Huynh (2020), Co-doping effect of Amaranth and EDTA on bulk growth, optical, structural properties and second harmonic generation of KDP crystals grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) technique, Optical Materials, 105, 109894

5. Vinh Trung Phan, Thuy Thi Ngoc Vo, Khanh Duy Nguyen, Trang Thuy Phuong Do, Dat Tat Nguyen, Anh Thi Quynh Le, Dat Thanh Huynh (2021), Growth, ultraviolet‐visible, vibrational, photoluminescence and second harmonic generation studies of Amaranth and EDTA co‐doped KDP crystals, Optical Quantum Electronics, 53, 52

6. Vinh Trung Phan, Khanh Duy Nguyen, Dong Tran Nguyen, Tuan Vo Anh Le, Trung Vo Viet Nguyen, Hung Vu Tuan Le, Improvement of optical properties of KDP crystals by borax additive, Optical Materials 124 (2022) 112014

7. Vinh Trung Phan, Khanh Duy Nguyen, Hung Vu Tuan Le, Effect of some hydroxyl additives on the growth and optical properties of KDP crystals, Journal of Crystal Growth, 587 (2022), 126643