TS. Hoàng Minh Trí

TS. Hoàng Minh Trí

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Tiến sĩ

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Email: hmtri@hcmut.edu.vn