GVC. TS. Hoàng Minh Trí

GVC. TS. Hoàng Minh Trí

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Bộ môn Vật lý Tin học

Liên hệ

Tiến sĩ

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Email: hmtri@hcmut.edu.vn