Khóa 2018    
Nguyễn Phạm Quỳnh Châu - K18
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 1/10/2020   2,000,000
2 3/11/2020   2,000,000
3 1/12/2020   2,000,000
4 4/1/2021   5,000,000
5 30/3/2021   2,000,000
6 7/5/2021   2,000,000
       
       
Lê Văn Thái - K18
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 3/11/2020   3,000,000
2 1/12/2020   3,000,000
3 4/1/2021   3,000,000
4 30/3/2021   3,000,000
5 7/5/2021   3,000,000
       
       
Hứa Minh Trí - K18
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 27/11/2020   3,000,000
       
Nguyễn Minh Khôi - K19
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 13/01/2022   6,000,000
2 25/04/2022   4,000,000
3 07/06/2022   5,000,000
       
Võ Văn Hưng - K19
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 13/04/2022   5,000,000
2 02/08/2022   15,000,000
       
Nguyễn Quỳnh My - K19
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 11/07/2022   5,000,000
2 09/08/2022   2,000,000
3 09/08/2022   3,000,000
4 12/01/2023   3,000,000
       
       
Phạm Minh Quang- K19
1 18/09/2022   15,000,000