Khóa 2018    
Nguyễn Phạm Quỳnh Châu
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 1/10/2020   2,000,000
2 3/11/2020   2,000,000
3 1/12/2020   2,000,000
4 4/1/2021   5,000,000
5 30/3/2021   2,000,000
6 7/5/2021   2,000,000
       
       
Lê Văn Thái
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 3/11/2020   3,000,000
2 1/12/2020   3,000,000
3 4/1/2021   3,000,000
4 30/3/2021   3,000,000
5 7/5/2021   3,000,000
       
       
Hứa Minh Trí 
SST Ngày mượn Ngày trả Số tiền (VNĐ)
1 27/11/2020   3,000,000