Mục tiêu của ngành Vật lý Tin học nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về Vật Lý và có kỹ năng cần thiết về Khoa học máy tính để có thể làm việc hiệu quả trong các cơ quan nghiên cứu, các công ty lập trình web, PHP, Android, Java, C/C++, ... các công ty lập trình nhúng, điều khiển tự động, thiết kế vi mạch, IoTs, quản trị mạng, lập trình trên điện thoại di động, chẩn đoán hình ảnh y khoa, kỹ thuật y sinh, máy học, AI, ... Một số công ty có sinh viên chuyên ngành Vật lý Tin học đang làm ciệc như: Renesas, Mitsuba, Bosch, TMA, AMCC, E-Silicon, FPT, HPT, VinFast, Ampere Computing, Faraday, ...

                          

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuyên ngành Vật lý Tin học

STT

Môn học

Loại học phần

Số tín chỉ

Chi tiết

Lý thuyết

Thực hành

A

Môn chung

 

33

 

1

Hàm phức

BB

2

 

Chi tiết

2

Phương pháp tính

BB

2

1

Chi tiết

3

Các phương pháp toán lý

BB

3

 

Chi tiết

4

Cơ lý thuyết

BB

3

 

Chi tiết

5

Điện tử cơ bản

BB

2

1

Chi tiết

6

Cơ lượng tử 1

BB

3

 

Chi tiết

7

Vật lý hạt nhân

BB

2

1

Chi tiết

8

Điện động lực

BB

3

 

Chi tiết

9

Vật lý chất rắn

BB

3

 

Chi tiết

10

Vật lý thống kê

BB

3

 

Chi tiết

11

Vật lý nguyên tử

BB

2

 

Chi tiết

12

Thực tập vật lý cơ sở

BB

 

2

Chi tiết

 

 

 

28

5

 

B

Môn chuyên ngành

 

31+6 (tự chọn)

 

I

Học kỳ II – Giai đoạn II

 

11

 
1 Vật lý tính toán BB 1 1 Chi tiết

2

Kỹ thuật lập trình C

BB

2

1

Chi tiết

3

Mạch điện tử và kỹ thuật số

BB

3

1

Chi tiết

4

Cơ sở dữ liệu

BB 1 1 Chi tiết

 

 

 

7

4

 

II

Học kỳ III – Giai đoạn II

 

15

 

5

Vi điều khiển

BB

2

1

Chi tiết

6

Phân tích mạch

BB

2

 

Chi tiết

7

Cấu trúc dữ liệu

BB

1

1

Chi tiết
8 Xử lý tín hiệu số BB 1 1 Chi tiết
9 Lập trình hướng đối tượng C++ BB 2 1 Chi tiết
10 Lập trình Java   2 1 Chi tiết

 

 

 

10

5

 

III

Học kỳ IV – Giai đoạn II

 

5+6 (tự chọn)

 

11

Thiết kế vi mạch

tự chọn

2

1

Chi tiết

12

Mạng máy tính

tự chọn

2

1

Chi tiết

13

Lập trình trên thiết bị di động

tự chọn

2

1

Chi tiết

14

Phát triển ứng dụng web

tự chọn

2

1

Chi tiết

15

Cảm biến và đo lường

BB

2

1

Chi tiết

16

Thực tập thực tế (*)

BB

 

2

Chi tiết

 

 

 

6

5

 

IV

Học kỳ V – Giai đoạn II

(Sinh viên chọn chương trình Va hoặc Vb)

 

10

 

Va

Khóa luận tốt nghiệp

 

 

10

 

Vb

Chương trình Vb – (Học – seminar)

 

 

 

 

Vb1

Phát triển ứng dụng IoT

 

2

1

 

Vb2

Mô phỏng các bài toán trong vật lý

 

2

1

 

Vb3

Thiết kế logic

 

2

2

 

  (*) Môn thực tập thực tế: Vào cuối năm thứ 3, sinh viên sẽ được giới thiệu đến các công ty để thực tập các chủ đề chuyên môn ứng dụng vào môi trường thực tế trong 2 tháng, điều này giúp cho sinh viên có kinh nghiệm cho việc tìm việc làm phù hợp sau tốt nghiệp.