GVC.ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

GVC.ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Giảng viên chính -  Thạc sỹ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 0919 786248
Email: htnhan@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

- Nuclear Physics

- Applied Physics

Các hướng nghiên cứu

- Applied Nuclear Physics in Industry (NDT)

Danh sách xuất bản

1. Le Hoang Minh, Le Quang Vuong, Huynh Đinh Chuong, Huynh Thanh Nhan, Tran Thien Thanh, and Chau Van Tao, “Simulation for Rayleigh-Compton measurement system by using Monte Carlo method” Can Tho University Journal of Science, Vol 56 (Special issue on Natural Sciences) (1), 63-71 (2020).

2. H. D. Quang, N. H. Sinh, T. N. Huynh, S. K. Oh, N. T. Hien, and S. C. Yu, “Reaction mechanism of chemical elements (Co, Fe, Mn) existing in specular spin valves containing oxide layers” Jpn. J. Appl. Phys. 45(1A), 88-92 (2006).

3. A. N. Ulyanov, Thanh-Nhan Huynh, P. H. Quang, N. H. Sinh, and S. C. Yu “Effect of structure on the properties of La-deficient La0.54Ca0.32MnO3-d manganite” Physica B 355(1-4), 377-381 (2005).

4. P. H. Quang, N. H. Sinh, Thanh-Nhan Huynh, D. H. Minh, and S. C. Yu “Physical properties of La0.67Ca0.33Mn0.9TM0.1O3 [TM=Fe, Ni, Co] and their spin dynamics in the paramagnetic regime studied by EPR” J. Korean Phys. Soc. 45(3), 668-671 (2004).

5. T. L. Phan, T. N. Huynh, M. H. Phan, N. V. Khiem, N. X. Phuc, Y. S. Chung, J. R. Rhee, and S. C. Yu "Magnetic and transport properties of La0.5Sr0.5(FexCo1-x)O3 (0≤x≤0.2) perovskites" Phys. Stat. Sol. (b) 241(7), 1573 (2004).

6. Manh-Huong Phan, The-Long Phan, Thanh-Nhan Huynh, Seong-Cho Yu, Jang Roh Rhee, Nguyen Van Khiem, and Nguyen Xuan Phuc "Spin dynamics and spin-glass state in Fe-doped cobaltites" J. Appl. Phys. 95(11), 7531-7533 (2004).