GV.ThS. Lê Đình Việt Hải

GV.ThS. Lê Đình Việt Hải

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Bộ môn Vật lý Tin học

Liên hệ

Giảng viên chính

ĐHQG-HCM