ThS. Lê Đình Việt Hải

ThS. Lê Đình Việt Hải

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Giảng viên chính

ĐHQG-HCM