CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Nghiên cứu sinh
Bộ môn Vật lý Tin học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Tel: (+84) 0367870814
Email: ntnquynh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2021 - nay) 

  1. V. Huynh, Q. Nguyen-Thi-Nhu, M. Tran, A. Le, P. Nguyen, and T. Huynh, “Application of long short term memory algorithm in classification electroencephalogram”, Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, vol. 5, no. 2, pp. 1167-1178, Apr. 2021.

  2. Tien Hoang-Thuy Vo, Thi-Nhu-Quynh Nguyen, Phuoc Thanh Nguyen, and Tuan Van Huynh. 2022. “Using Wavelet Transform for Features Extraction and Machine Learning Algorithms to Classify the Facial Expression by Eeg Signals”. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 6 (2), 2116-30. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i2.1157.

  3. Thi-Nhu-Quynh Nguyen, Tien Hoang-Thuy Vo, Anh Huy Nguyen, Tuan Van Huynh, Machine Learning in Classification of Parkinson’s Disease Using Electroencephalogram with Simon’s Conflict. International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Springer.

  4. Tien Hoang-Thuy Vo, Thi-Nhu-Quynh Nguyen, Tuan Van Huynh, Classification Imagines Signals Recorded via The Electroencephalogram Method by Machine Learning Algorithms. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). IEEE