PGS.TS. Đặng Văn Liệt

PGS.TS. Đặng Văn Liệt

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Phó giáo sư
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Email: dangvanliet@gamil.com

Các hướng nghiên cứu

  • Xử lý ảnh y sinh

  • Xử lý tín hiệu số

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Nguyen Hong Giang, Nguyen Thu Thuy, Dang Van Liet (2019), “Breast cancer detection using Bi-dimentional empirical mode decomposition and thresholding”, The 6th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD Students from Asean Countries (CASEAN - 6), 23-26/11/2019, Thai Nguyen, Viet Nam.

    2   Nguyen Luong Thien Nhut, Huynh Phuong Uyen, Dang Van Liet (2019), “Brain Tumor Detection Using Clustering Algorithms And Morphological Operations”, The 6th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD Students from Asean Countries (CASEAN - 6), 23-26/10/2019, Thai Nguyen, Vietnam.