PGS.TS. Dương Hoài Nghĩa

PGS.TS. Dương Hoài Nghĩa

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Phó Giáo sư
Trường Đại Quốc Tế Miền Đông

Đào tạo
Ph. D.: Viện Polytechnique de Grenoble, Pháp, 1998
B. Sc.: Đại học Công Nghệ, 1981

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Quoc, N., & Nghia, D. (2020). Control of Dynamic Positioning Ship Using Internal Model Control. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology, 2(3), 140-152. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjet.v2i3.432