PGS.TS. Dương Hoài Nghĩa

PGS.TS. Dương Hoài Nghĩa

Cán bộ thỉnh giảng

Đơn vị

Vật Lý Tin Học

Liên hệ

Phó Giáo sư

Nơi đang công tác: Trường Đại Quốc Tế Miền Đông

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Công Nghệ, 1981
Ph. D.: Viện Polytechnique de Grenoble, Pháp, 1998