PGS.TS. Trần Công Hùng

PGS.TS. Trần Công Hùng

Cán bộ thỉnh giảng

Đơn vị

Vật Lý Tin Học

Liên hệ

Associate Professor

Training & Science Technology Department

Deputy head of Department, in Charge of Postgraduate and International Cooperation PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam),

Posts & Telecoms Institute of Technology (PTIT)

Email: conghung@ptithcm.edu.vn