PGS.TS. Trần Công Hùng

PGS.TS. Trần Công Hùng

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Phó Giáo sư

Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Phó trưởng phòng, phụ trách hợp tác sau đại học và quốc tế PTIT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông),

Viện Công nghệ Bưu chính & Viễn thông (PTIT)

Email: conghung@ptithcm.edu.vn