TS. Đỗ Đức Cường

TS. Đỗ Đức Cường

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Tiến sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: ddcuong@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

 • Từ học: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Spin Hall
 • Nhiệt điện : Nghiên cứu tính chất nhiệt điện của vật liệu bán dẫn
 • Quang học : Tính toán hệ số điện môi, exciton trong vật liệu 2 chiều. 
 • Bán dẫn : Nghiên cứu các hệ defects trong vật liệu oxit.

 Danh sách xuất bản

 1. D. D. Cuong, B. Lee, K. M. Choi, H. H. Ahn, S. W. Han and J. Lee, "Oxygen vacancy clustering and electron localization in oxygen deficient SrTiO3 : LDA+U study," Phys. Rev. Lett. 98, 115503 (2007).

 2. D. D. Cuong and J. Lee "Electronic structure of oxygen deficient BaTiO3," Integrated Ferroelectrics, 84, 23-30 (2006).

 3. H. H. Ahn, D. D. Cuong, J. Lee, and S. W. Han, "LDA+U study on fully relaxed LaTiO3 and (SrTiO3)m(LaTiO3)n superlattice structures," J. Kor. Phys. Soc., 49 , 1536-1542 (2006).

 4. D. V. Thiet, D. D. Cuong, L. H. Bac, L. V. Cuong, H. D. Khoa, S. Cho, N. H. Tuan, and D. D. Dung, "Room-Temperature Ferromagnetism in Nickel-Doped Wide Band Gap Ferroelectric Bi0.5K0:5TiO3 Nanocrystals", Mater. Trans. 56, 1339 (2015).

 5. D. D. Cuong, S. H. Rhim, J. H. Lee, and S. C. Hong, "Strain Effect on Electronic Structure and Thermoelectric Properties of Orthorhombic SnSe: A First Principles Study", AIP Adv. 5, 117147 (2015).

 6. D. D. Cuong, J. S. Park, S. H. Rhim, S. C. Hong, and J. H. Lee, "Density Functional Theory Study on The Electronic Structure and Thermoelectric Properties of Strained Mn4Si7", J. Korean Phys. Soc. 69, 402 (2016).

 7. Qurat-ul-ain, D. D. Cuong, D. Odkhuu, S. H. Rhim, and S. C. Hong, "Thickness Effect on Magnetocrystalline Anisotropy of MnPt(001) Film", J. Magn. Magn. Mater. 467, 69 (2018).

 8. H. T. Nguyen, T. J. Kim, H. G. Park, V. L. Le, X. A. Nguyen, D. Koo, C.-H. Lee, D. D. Cuong, S. C. Hong, and Y. D. Kim, "Temperature Dependence of Optical Properties of Monolayer WS2 by Spectroscopic Ellipsometry", Appl. Surf. Sci. 511, 145503 (2020).

 9. V. L. Le*D. D. Cuong*H. T. NguyenX. A. NguyenB. KimK. KimW. LeeS. C. HongT. J. KimY. D. Kim, “Anisotropic Behavior of Excitons in Single Crystal α-SnS”, accepted for publication on AIP Advances (2020).