ThS. Huỳnh Quốc Việt

ThS. Huỳnh Quốc Việt

Giáo vụ

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Email: hyqviet@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Phân loại tín hiệu điện não đồ (EEG);
  • Vi điều khiển;
  • Hệ thống IoT

 Danh sách xuất bản (Chọn lọc từ  2017 - nay)

  1. Viet Quoc Huynh, Hoang-Thuy-Tien Vo, Thu Anh Nguyen, Tuan Van Huynh `Classification of Electroencephalography Signals using Three-Dimensions Convolution Neural Network with Long Short Term Memory Architecture', International Journal of Medical Engineering and Informatics
  2. Viet Quoc Huynh, Quynh Nguyen-Thi-Nhu, Minh Duc Tran, Anh Ngoc Le, Phuoc Thanh Nguyen., Tuan Van huynh. (2021). Application of long short term memory algorithm in classification electroencephalogram. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, 5(2), 1167-1178. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i2.1006
  3. Hoang-Thuy-Tien Vo, Viet Quoc Huynh, Tuan Van Huynh, An Investigation of Ensemble Methods to Classify Electroencephalogram Signaling Modes, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2020, pp. 203-208, doi: 10.1109/NICS51282.2020.9335883.