ThS. Nguyễn Thị Tú Trinh

ThS. Nguyễn Thị Tú Trinh

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Email: ntttrinh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

 • Mạng vô tuyến nhận thức (CR)
 • Kỹ thuật đa truy cập phi trực giao (NOMA)
 • Kỹ thuật phần tử phản xạ thông minh (IRS)
 • Truyền song công (FD)

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2020 - nay) 

 1. Tu-Trinh Nguyen, Dinh-Thuan Do, “Exploiting performance of two-way non-orthogonal multiple access networks: Joint impact of co-channel interference, full-duplex/half-duplex mode and SIC receiver,” Ad Hoc Networks, Vol. 97, pp. 102032, Feb. 2020.

 2. Tu-Trinh Nguyen, Do D. T., Chen Y. C., So-In C., & Rahman M. A., “New look on relay selection strategies for full-duplex multiple-relay NOMA over Nakagami-m fading channels,” Wireless Networks, Vol. 27, No. 6, pp. 3827-3843, 2021.

 3. Tu-Trinh Nguyen, Do D. T., “Exploiting Full-duplex and Fixed Power Allocation Approaches for Dual-hop Transmission in Downlink NOMA,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 19, No. 3, 2021.

 4. Dinh-Thuan Do, Tu-Trinh Nguyen, Chi-Bao Le, Miroslav Voznak, Zeeshan Kaleem, Khaled M Rabie “UAV relaying enabled NOMA network with hybrid duplexing and multiple antennas,” IEEE Access, Vol. 8, pp. 186993-187007, Oct. 2020.

 5. Dinh-Thuan Do, Tu-Trinh Nguyen, Tu N Nguyen, Xingwang Li, Miroslav Voznak, “Uplink and downlink NOMA transmission using full-duplex UAV,” IEEE Access, Vol. 8, pp. 164347-164364, Sep. 2020, IF: 3.367

 6. Dinh-Thuan Do, Tu-Trinh Nguyen, “Impacts of imperfect SIC and imperfect hardware in performance analysis on AF Non-Orthogonal Multiple Access network,” Telecommunication Systems, Vol. 72, No. 4, pp. 579-593, Dec. 2019.

 7. Dinh-Thuan Do, Tu-Trinh Nguyen, “Exploiting System Performance in AF Non-Orthogonal Multiple Access network under impacts of imperfect SIC and imperfect hardware,” Physical Communication, vol. 38, pp. 100912, Feb. 2020.

 8. Tu-Trinh Nguyen, X. -X. Nguyen and H. H. Kha “Secrecy Outage Performance Analysis for IRS-Aided Cognitive Radio NOMA Networks,” 2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), Aug. 2022.