ThS. Nguyễn Vương Thùy Ngân

ThS. Nguyễn Vương Thùy Ngân

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ

Khoa Máy tính,

Trường Texas Tech University, Lubbock, USA

Tel: (+1) 806 905 9580

Email: Ngan.V.T.Nguyen@ttu.edu

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 076 555 1728
Email: 
nvtngan@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

 Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Nguyen, N.V.T., Hass, J., Dang, T., Timeradar: Visualizing the dynamics of multivariate communities via timeline views, Proceedings - 2021 IEEE 45th Annual Computers, Software, and Applications Conference, COMPSAC 2021, 2021, pp. 350-356. DOI: 10.1109/COMPSAC51774.2021.00057
  2. Nguyen, N.V.T., Dang, T., Color blind: Can you sight?, ACM International Conference Proceeding Series, 2021, art. no. 3471602. DOI: 10.1145/3468784.3471602
  3. HMaViz: Human-machine analytics for visual recommendation. Nguyen, N.V.T., Pham, V., Dang, T. ACM International Conference Proceeding Series, 2021, art. no. 3471601DOI: 10.1145/3468784.3471601
  1. Nguyen, N.V.T., Nguyen, H.N., Hass, J., Dang, T., JobNet: 2D and 3D Visualization for Temporal and Structural Association in High-Performance Computing System, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2021, 13017 LNCS, pp. 210-221. DOI: 10.1145/3468784.3471604
  2. Nguyen, N.V.T., Nguyen, B.D.Q., Dang, T., Hass, J., ScagnosticsViewer: Tracking time series patterns via scagnostics meatures, ACM International Conference Proceeding Series, 2020, art. no. 3430072. DOI: 10.1145/3430036.3430072
  1. Nguyen, N., Hass, J., Chen, Y., Li, J., Sill, A., Dang, T., RadarViewer : Visualizing the dynamics of multivariate data, ACM International Conference Proceeding Series, 2020, pp. 555-556. DOI: 10.1145/3311790.3404538
  2. Nguyen, N., Dang, T., Hass, J., Chen, Y., HiperJobViz: Visualizing resource allocations in high-performance computing center via multivariate health-status data, Proceedings of DAAC 2019: 3rd Industry/University Joint International Workshop on Data-Center Automation, Analytics, and Control - Held in conjunction with SC 2019: The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, art. no. 8948738, pp. 19-24. DOI: 10.1109/BigData47090.2019.9006559
  3. Nguyen, N., Virgen, L., Dang, T., HiperVR: A Virtual Reality model for Visualizing Multidimensional Health Status of High Performance Computing Systems, ACM International Conference Proceeding Series, 2019, art. no. 3337958. DOI: 10.1145/3332186.3337958
  4. Nguyen, N., Dang, T., HiperViz: Interactive visualization of CPU Temperatures in High Performance Computing Centers, ACM International Conference Proceeding Series, 2019, art. no. 3337959. DOI: 10.1145/3332186.3337959
  5. Nguyen, N., Dang, T., SpacePhaser: Phase space embedding visual analytics, Proceedings - International Computer Software and Applications Conference, 2019, 2, art. no. 8753913, pp. 239-244. DOI: 10.1109/COMPSAC.2019.10213
  6. Nguyen, N.V.T., Nguyen, V.T., Pham, V., Dang, T., FinanViz: Visualizing Emerging Topics in Financial News, Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, art. no. 8622097, pp. 4698-4704. DOI: 10.1109/BigData.2018.8622097
  7. Nguyen, N.V.T., Dang, T., Ant-SNE: Tracking Community Evolution via Animated t-SNE, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2019, 11844 LNCS, pp. 330-341. DOI: 10.1109/NICS.2018.8606797
  8. Nguyen, N.V.T., Virgen, L., Dang, T., VRParaSet: A Virtual Reality Model for Visualizing Multidimensional Data, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2019, 11845 LNCS, pp. 129-140. DOI: 10.1007/978-3-030-33723-0_11
  9. Hoang-Thuy-Tien Vo; Luu-Nha-Tran Dang; Vuong-Thuy-Ngan Nguyen; Van-Tuan Huynh , A Survey of Machine Learning algorithms in EEG, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). DOI:  10.1109/NICS48868.2019.9023884
  10. Hoang-Thuy-Tien Vo; Luu-Nha-Tran Dang; Vuong-Thuy-Ngan Nguyen; Van-Tuan Huynh , Classification Electroencephalography Using Machine Learning, Conference: 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT). DOI:  10.1109/ISCIT.2019.8905225
  11. Vuong-Thuy-Ngan Nguyen; Van-Tuan Huynh; Thi-Hong-Hanh Nguyen, Electroencephalography Analysis Using Neural Network, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). DOI:  10.1109/NICS.2018.8606797
  12. Vuong-Thuy-Ngan Nguyen; Long Duc Tran; Van-Tuan Huynh, Detect QRS complex in ECG, 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). DOI:  10.1109/ICIEA.2017.8283170