ThS. Phan Nguyệt Thuần

ThS. Phan Nguyệt Thuần

Phó bộ môn

Bộ môn

Bộ môn Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: pnthuan@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Ứng dụng Web
  • Ứng dụng phần mềm điện thoại