ThS. Phan Nguyệt Thuần

ThS. Phan Nguyệt Thuần

Phó bộ môn

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: pnthuan@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Ứng dụng Web
  • Ứng dụng phần mềm điện thoại