ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Trợ lý Giáo vụ Khoa VL-VLKT

Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 937649914
Email: vhttien@hcmus.edu.vn

Hướng nghiên cứu

  • Thuật toán máy học
  • Thuật toán phân loại
  • Xử lý tín hiệu y - tin sinh học 
  • Thị giác máy tính
  • Hệ thống nhúng

Danh sách xuất bản (2019 - nay)

  1. Viet   Quoc   Huynh, Hoang-Thuy-Tien Vo, Thu   Anh   Nguyen, Tuan   Van   Huynh,  Classification of Electroencephalography  Signals using Three-Dimensions  Convolution Neural  Networkwith  Long Short Term Memory  Architecture,  International  Journal  of Medical Engineering and Informatics, (2021).

  2. Hoang-Thuy-Tien Vo , Viet Quoc Huynh , Tuan Van Huynh,  An investigation of ensemble methods to classify electroencephalogram signaling modes, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), IEEE Xplore, 203-208 (2020).

  3. Hoang-Thuy-Tien Vo, Luu-Nha-Tran Dang, Vuong-Thuy-Ngan Nguyen, Van-Tuan Huynh, A survey of machine learning algorithms in EEG, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), IEEE Xplore, 500-505 (2019).

  4. Tien Hoang-Thuy Vo, Tran Luu-Nha Dang, Ngan Vuong-Thuy Nguyen, Tuan Van Huynh, Classification electroencephalography using machine learning, 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), IEEE Xplore, 14-19 (2019).