TS. Nguyễn Chí Linh

TS. Nguyễn Chí Linh

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Tiến sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: nclinh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Lý thuyết hạt
  • FPGA

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Chi Linh Nguyen. Estimate hadronic process from patonic at hadrons collider. 309-315, CASEAN-5, Da Lat Oct. 2017.

  2. Nguyen Chi Linh et al. Determaine hadron production from partonic scattering. VNUHCM-US conf’2018

  3. Do Tran Huy, Nguyen Chi Linh. Proing fragmentation functions from hadron-jet momentum correlations at LO in p-p collision. VNUHCM-US conf’2020 

  4. Tran Huu Nhat Thao, Nguyen Chi Linh. Implement an image filtering system based on soc FPGA and application. VNUHCM-US conf’2020