DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2015

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Trần Anh Vũ 2007 50,000
2 Một bạn giấu tên 2010 500,000
3 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 2,000,000
4 Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
5 Một thầy   2,000,000
6 Một thầy   500,000
7 Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên)   1,000,000
8 Một thầy   500,000
9 Một thầy   20 quyển sách
10 Một bạn giấu tên 2006 500,000
11 Hoàng Minh Mai Khuyên 2006 1,000,000
12 Nguyễn Anh Dũng 2009 500,000
13 Nguyễn Anh Hào 2009 500,000
14 Nguyễn Minh Thông 2003 1,000,000
15 Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên)   300,000
16 Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên)   500,000
17 Nguyễn Hoàng Huy 2005 500,000
18 Nhóm cựu sinh viên 2006 2,500,000
19 Một bạn cựu sinh viên 2005 1,000,000
20 Một bạn giấu tên 2010 500,000
21 Một bạn cựu sinh viên 2000 1,000,000
22 Lê Phước Thịnh 2011 200,000
23 Nguyễn Trúc An 2008 500,000
24 Tập thể lớp 02VLTH 2002 2,000,000
25 Lý Tiến Dũng 2004 1,010,000
26 Em Nhựt  2001 1,020,000
27 Nhóm cựu sinh viên 2001 2,000,000
28 Công ty Mantis (của anh Lê Huỳnh Lân) 2000 5,000,000
29 Một bạn cựu sinh viên 2011 1,000,000
  TỔNG CỘNG   39,080,000