DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2017

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn Phạm Trung Hiếu (viện NJIT, Mỹ) 2001 5,000,000
2 Tập thể lớp 13VLTH 2013 1,500,000
3 Một bạn cựu sinh viên   1,000,000
4 Một bạn cựu sinh viên  2000 1,000,000
5 Một bạn cựu sinh viên 2005 5,000,000
6 Tập thể lớp khóa 2012 2012 1,600,000
7 Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
8 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,000,000
9 Mai Đức Viên 2006 1,000,000
10 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 2,000,000
11 Nguyễn Anh Dũng 2009 500,000
12 Nguyễn Trúc An 2008 500,000
13 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2013 200,000
14 Mai Đăng Khoa 2011 300,000
15 Lê Phước Thịnh 2011 300,000
16 Một bạn cựu sinh viên 2011 500,000
17 Một thầy   1,000,000
18 Lê Huỳnh Lân (Công ty Mantis) 2000 5,000,000
19 13VLTH_BOSCH 2013 1,200,000
20 Lý Tiến Dũng 2004 20 quyển sách
  TỔNG CỘNG   38,600,000