DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2022

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn Vương Thuỳ Ngân 2010 1,000,000
2 Nguyễn Lê Thư Bảo  2006 3,000,000
3 Nguyễn Yến Linh 2013 200,000
4 Võ Thị Như Hằng 2016 500,000
5 Đỗ Trần Huy  2015 500,000
6 Đinh Thị Nga 2017 1,000,000
7 Nguyễn Trúc An 2008 500,000
8 Nguyễn An Hoà 2014 500,000
9 Nhóm CHIKA 2016 2,000,000
10 Ngô Thị Thùy Trinh 2015 500,000
11 Phạm Quỳnh Hương 2017 1,000,000
12 Nguyễn Minh Thông 2003 3,000,000
13 Mai Trúc Quỳnh  2014 1,000,000
14 Một bạn cựu sinh viên  2003 2,000,000
15 Một bạn cựu sinh viên 2012 300,000
16 Ngọc Linh và bạn 2010 1,000,000
17 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,500,000
18 Một bạn cựu sinh viên   2,000,000
19 Lê Văn Toàn 2014 1,000,000
20 Nguyễn Lê Đức Huy  2014 1,000,000
21 Gia đình Thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
22 Một bạn cựu sinh viên   1,000,000
23 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 2001 5,000,000
TỔNG CỘNG 39,500,000