DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2016

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1313184 Phan Thanh Thủy 2,000,000
2 1313009 Nguyễn Hữu Biên 2,000,000
3 1313539 Bùi Ngọc Minh Quân 2,000,000
4 1413091 Lê Thị Diễm My 2,000,000
5 1413019 Ngô Tuấn Cường 2,000,000
6 1413238 Bùi Tiến Hòa 2,000,000
7 1313707 Đỗ Thị Kim Xuân 2,000,000
8 1413009 Vòong Quốc An 2,000,000
9 1313635 Nguyễn Đoàn Hồng Trang 2,000,000
10 1413094 Huỳnh Thị Ngọc Nga 2,000,000
11 1313082 Nguyễn Yến Linh 2,000,000
12 1313231 Vương Tuấn Anh 2,000,000
13 1313321 Đường Kim Hằng 2,000,000
14 1313185 Trần Băng Thủy 2,000,000
15 1413175 Lê Văn Toàn 2,000,000
TỔNG CỘNG 30,000,000