DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2017

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1313233 Trần Thị Mỹ An 2,000,000
2 1413009 Vòong Quốc An 2,000,000
3 1413019 Ngô Tuấn Cường 2,000,000
4 1413032 Phạm Xuân Đường 2,000,000
5 1413070 Vũ Duy Khang 2,000,000
6 1413091 Lê Thị Diễm My 2,000,000
7 1413130 Mai Trúc Quỳnh 2,000,000
8 1413169 Trần Nhật  Tiến 2,000,000
9 1513009 Nguyễn Hoàng Tú Ân 2,000,000
10 1513010 Lê Ngọc Bảo 2,000,000
11 1513066 Đỗ Trần Huy 2,000,000
12 1513115 Trần Trọng Nghĩa 2,000,000
13 1513123 Nguyễn Hoài Nhân  2,000,000
14 1513153 Nguyễn Phương Như Quỳnh 2,000,000
15 1513157 Phan Đình Sáng 2,000,000
16 1513173 Trần Thị Thảo 2,000,000
TỔNG CỘNG 32,000,000