DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2022

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 19130010 Phan Văn Hoàn 3.000.000
2 19130235 Lê Thanh Thúy 3.000.000
3 19130168 Võ Văn Hưng 3.000.000
4 19130216 Phạm Minh Quang 3.000.000
5 19130185 Bùi Minh Lợi 3.000.000
6 19130228 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3.000.000
7 19130155 Mai Lệ Hằng 3.000.000
8 19130203 Đặng Nguyễn Yến Nhi 3.000.000
9 20130073 Huỳnh Thị Ngân Giang 3.000.000
10 20130120 Trần Thị Như Quỳnh 3.000.000
    TỔNG CỘNG 30.000.000