DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2017

STT MSSV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 1613238 Nguyễn Võ Anh Tuấn  
2 1713018 Vương Trần Trí Anh  
3 1713019 Nguyễn Quốc Bảo CNTN
4 1713033 Nguyễn Việt Đức  
5 1713050 Hà Hữu Hơn  
6 1713055 Phạm Quỳnh Hương CNTN
7 1713066 Nguyễn Cao Kỳ  
8 1713072 Cam Đức Lộc  
9 1713081 Nông Thành Mẫn  
10 1713087 Đinh Thị Nga CNTN
11 1713090 Phan Thị Kim Ngân CNTN
12 1713095 Nguyễn Vũ Nguyên CNTN
13 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên  
14 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung  
15 1713112 Nguyễn Anh Quân  
16 1713121 Huỳnh Thị Sử CNTN
17 1713127 Nguyễn Thị Phước Thiện  
18 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà  
19 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang  
20 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh  
21 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh