Hội nghị Quốc tế 7th International Conference on Inventive Systems and Control - ICISC 2023


Với sự gia tăng liên tục về tính khả dụng của dữ liệu, khả năng tính toán và lưu trữ của các hệ thống Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang được mở rộng nhanh chóng, và những đổi mới công nghệ như Trí tuệ nhân tạo (AI), học sâu, học máy và điều khiển thông minh đang bắt đầu xuất hiện, một tác động rất lớn trong các lĩnh vực nghiên cứu và kỹ thuật khác nhau. Từ các ngành công nghiệp thông minh đến chăm sóc sức khỏe, những công nghệ này có khả năng thay đổi nhiều khía cạnh của xã hội chúng ta. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại, từ việc xử lý các giới hạn về kích thước và chất lượng dữ liệu, đang hạn chế việc áp dụng rộng rãi các giải pháp mạnh mẽ và có thể mở rộng. Hội nghị quốc tế lần thứ 7 International Conference on Inventive Systems and Control [ICISC 2023] mời các đóng góp nghiên cứu mới và chưa được công bố nhằm giải quyết các thách thức hiện có và/hoặc giới thiệu các ứng dụng tiên tiến nhất trong thế giới thực và tạo điều kiện cho những tiến bộ công nghệ đổi mới của Trí tuệ nhân tạo (AI),  Học máy, Học sâu và Điều khiển thông minh.

Chủ đề hội nghị năm nay sẽ là “Các công nghệ điều khiển và hệ thống thông minh”. Mục đích chính của ICISC 2023 là giới thiệu những đổi mới và kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực hệ thống thông minh và công nghệ điều khiển tiên tiến cũng như các ứng dụng trong thế giới thực trong nghiên cứu CNTT, đặc biệt bao gồm các hệ thống tự trị, trí tuệ nhân tạo, cảm biến, triển khai phần cứng và phần mềm, điện toán mềm, tối ưu hóa định hướng phần cứng/phần mềm, thiết kế điều khiển thông minh, ứng dụng điều khiển và tích hợp hệ thống thông minh và các lĩnh vực nghiên cứu liên quan khác. ICISC 2023 dự định tập hợp các nhà nghiên cứu từ cả học viện và ngành công nghiệp, những người đang nghiên cứu các chủ đề mới nổi về trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật điều khiển.

Nghiên cứu mới và / hoặc các bài báo đánh giá về những đóng góp nghiên cứu tiên tiến và có tầm nhìn, trình bày những quan điểm, ý tưởng, ý tưởng sáng tạo mới và những đóng góp thực nghiệm với tác động tiềm năng trong tương lai được mời tham dự hội nghị này.

Chúng tôi đặc biệt mời những đóng góp mới dựa trên (nhưng không giới hạn) các chủ đề sau khi chúng liên quan đến các kỹ thuật xử lý dữ liệu thông minh, điều khiển thông minh và tối ưu hóa các hệ thống thông minh và năng động.

Track - 1: Intelligent Systems

Track - 2: Control Techniques

 • Robust Machine Learning Approaches
 • Robotics, navigation and control
 • Computer Vision
 • Network Intelligence and Network Control
 • Soft Computing Techniques
 • Intelligent fault detection and fault-tolerant control
 • Human-Centred Artificial Intelligence
 • Learning and adaptive control
 • Deep Learning: Prediction, Representation & Visualization
 • Complex system modeling, optimization and control
 • Natural language processing
 • Intelligent control applications
 • Cognitive architectures
 • Intelligent automation and decision support systems
 • Artificial Intelligence for IoT Systems
 • Fuzzy and Neural Networks Based Control Systems
 • Explainable Artificial Intelligence and Intelligent Systems
 • Intelligent Vehicle Control
 • Cyber-Physical System with Artificial Intelligence
 • Learning and Adaptive Control Systems
 • Hybrid Fuzzy Systems
 • Hybrid Intelligent Systems and Control
 • Intelligent Agents and Multi-Agent Systems
 • Embedded Control Systems
 • Complex Industrial Intelligent Systems
 • Machine Learning in Control Applications
 • Trusted and Dependable Intelligent Systems
 • Software Agents for Intelligent Control Systems

Các mốc thời gian quan trọng:

Final Paper Submission Deadline: 22/12/2022

Registration Deadline: 26/12/2022

Conference Date: 30-31/01/2023

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web sau: https://icoisc.org/2023/