Thông báo về kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2018

Thông báo về kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2018

THÔNG BÁO
Kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2018

1) Từ ngày 26-29/6/2022 xác nhận tên đề tài qua email cho thầy nc.Linh.

2) Ngày 30/6/2022 nộp về BM 3 cuốn KLTN và 1 bản tóm tắt tiếng Việt + 1 bản tóm tắt tiếng Anh.

a) Các bạn có thầy/cô HD ngoài trường ĐHQG, phải liên lạc với GV
đồng HD của BM để trao đổi về cuốn KLTN

b) Sau khi nộp KLTN, BM xem và đưa ý kiến đề nghị chỉnh sửa cập nhật nếu chưa đạt

         c) Ngày 06/7/2022 SV đến BM nhận thư mời + 2 cuốn KL để gửi cho HD và PB. (mọi thắc mắc sv liên hệ thầy nc.Linh)

3) SV theo dõi ngày bảo vệ trong thông báo tiếp theo.

Bộ môn VLTH