Thông báo về kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2020

Thông báo về kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2020

THÔNG BÁO
Kế hoạch nộp Khóa luận/serminar tốt nghiệp VLTH khóa 2020

 

1) Ngày 25/6/2024 nộp về BM 2 cuốn KLTN và 1 bản tóm tắt tiếng Việt + 1 bản tóm tắt tiếng Anh và các file mền (nếu có)

a) Các bạn có thầy/cô HD ngoài trường ĐHQG, phải liên lạc với GV đồng HD của BM để trao đổi về cuốn KLTN

b) Sau khi nộp KLTN, BM xem và đưa ý kiến đề nghị chỉnh sửa cập nhật nếu chưa đạt. Sau đó sinh viên tiến hành gửi cuốn cho phản biện trước ít nhất là hai tuần trước ngày báo  cáo hội đồng.

2) Ngày 11/7/2024, Sinh viên báo cáo khoá luận trước hội đồng.

Bộ môn VLTH