Thông báo Seminar - NCKH

SEMINAR THIÊN VĂN HỌC

SEMINAR THIÊN VĂN HỌC

Giới thiệu đài thiên văn Nha Trang và xử lý ảnh chụp chuẩn sao trong phép đo trắc quang bằng lập trình Python