Tin Tuyển Dụng

Akselos tuyển dụng

Akselos tuyển dụng

Cơ hội việc làm từ công ty Akselos. Đã có hai cựu SV BM VLĐC làm việc ở đây. Hiện giờ còn 1 là chị Lê Hoàng Kim, khóa 2009. Công việc có liên quan đến việc mô phỏng các giàn khoan dầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM