Akselos tuyển dụng

Akselos tuyển dụng

Cơ hội việc làm từ công ty Akselos.
Đã có hai cựu SV BM VLĐC - Khoa VL-VLKT làm việc ở đây. Hiện giờ còn 1 là chị Lê Hoàng Kim, khóa 2009.
Công việc có liên quan đến việc mô phỏng các giàn khoan dầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM

Junior Software Engineer: https://akselos.bamboohr.com/jobs/view.php?id=71&fbclid=IwAR0LybYph2RKNQtECMEXLzrPwROFE9AuK9Kf3fqsjuLkMgkijJiHQfVs9_c

Application Engineer: https://akselos.bamboohr.com/jobs/view.php?id=68&fbclid=IwAR3ShcgPBAqlV_s-LJZkl3TEz-UZByNt0b1EHr1jjvS1zRbjsMNf5flzzF4

Training Engineer: https://akselos.bamboohr.com/jobs/view.php?id=66&fbclid=IwAR0pyr104Rps4IYi_-fVj6yothEacgxuVgsstlZe6rsqzA6BZTfbGctjCY4