BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN HỒNG HẢI - BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài:  Sử dụng thuật toán phân tích mốt thực nghiệm hai chiều (BEMD) để nghiên
cứu cấu trúc địa chất ở Nam bộ bằng tài liệu từ và trọng lực.

Họ và tên NCS: NGUYỄN HỒNG HẢI
Ngành:  Vật lý địa cầu ; Mã số ngành:  62440111
Thời gian bảo vệ:  9g30 , ngày 13/09/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
- Nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỒNG HẢI
- Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1037/QĐ-KHTN,
ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng
gửi đăng ký tại LINK:

https://forms.gle/G8jydxyHxmrXFA1cA

từ ngày 06/9/2021 đến ngày 08/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.